Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Pro členy >> Legislativa >> Důležité zákony

Zobrazovány jsou aktuální dokumenty, u některých zákonů úplná znění a následné novely.
Aktuální znění zákona nebo předpisu se zobrazí po kliknutí na název zákona

Energetický zákon (458/2000 Sb.)

 314/2009   
Předpis č. 314/2009 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích (ener­ge­tický zákon) - úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 309/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 356/2003 Sb., zákonem č. 670/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 158/2009 Sb.
 
Novela:
  155/2010   
Předpis č. 155/2010 Sb.
Zákon ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnika­telů
  211/2011   
Předpis č. 211/2011 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2011, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  299/2011   
Předpis č. 299/2011 Sb.
Zákon ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  420/2011   
Předpis č. 420/2011 Sb.
Zákon ze dne 27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpo­vědnosti právnických osob a řízení proti nim
  165/2012   
Předpis č. 165/2012 Sb.
Zákon ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  350/2012   
Předpis č. 350/2012 Sb.
Zákon ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  90/2014   
Předpis č. 90/2014 Sb.
Zákon ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  250/2014   
Předpis č. 250/2014 Sb.
Zákon ze dne 23. října 2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
  104/2015   
Předpis č. 104/2015 Sb.
Zákon ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  131/2015   
Předpis č. 131/2015 Sb.
Zákon ze dne 13. května 2015, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  152/2017   
Předpis č. 152/2017 Sb.
Zákon ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  183/2017   
Předpis č. 183/2017 Sb.
Zákon ze dne 9. června 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (z textu byly vypuštěny části nesouvisející s ener­ge­tikou)
  225/2017   
Předpis č. 225/2017 Sb.
Zákon ze dne 27. června 2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  277/2019   
Předpis č. 277/2019 Sb.
Zákon ze dne 15. října 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  1/2020   
Předpis č. 1/2020 Sb.
Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener­ge­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­ge­tický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 

Prováděcí předpisy:

 225/2001   
Předpis č. 225/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva prů­my­slu a obchodu kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v tep­lá­renství
 540/2005   
Předpis č. 540/2005 Sb.
Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektro­ener­ge­tice
 
Novela:
  41/2010   
Předpis č. 41/2010 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektro­ener­ge­tice
 
 478/2006   
Předpis č. 478/2006 Sb.
Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé drži­teli licence neoprávněným odběrem tepla
 545/2006   
Předpis č. 545/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
 
Novela:
  396/2011   
Předpis č. 396/2011 Sb.
Vyhláška ze dne 5. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
 
 280/2007   
Předpis č. 280/2007 Sb.
Vyhláška o provedení ustanovení ener­ge­tického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
 19/2010   
Předpis č. 19/2010 Sb.
Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
 
Novela:
  325/2013   
Předpis č. 325/2013 Sb.
Vyhláška ze dne 4. října 2013, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
  216/2015   
Předpis č. 216/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
 
 79/2010   
Předpis č. 79/2010 Sb.
Vyhláška o dispečerském řízení elektr­iza­ční soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 
Novela:
  388/2012   
Předpis č. 388/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektr­iza­ční soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 
 80/2010   
Předpis č. 80/2010 Sb.
Vyhláška o stavu nouze v elektro­ener­ge­tice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 401/2010   
Předpis č. 401/2010 Sb.
Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozova­tele přepravní soustavy, Řádu provozova­tele distribuční soustavy, Řádu provozova­tele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 
Novela:
  330/2017   
Předpis č. 330/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 27. září 2017, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozova­tele přepravní soustavy, Řádu provozova­tele distribuční soustavy, Řádu provozova­tele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
 
 62/2011   
Předpis č. 62/2011 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva prů­my­slu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
 82/2011   
Předpis č. 82/2011 Sb.
Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
 
Novela:
  476/2012   
Předpis č. 476/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 19. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
  152/2016   
Předpis č. 152/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 6. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
 
 108/2011   
Předpis č. 108/2011 Sb.
Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
 
Novela:
  289/2013   
Předpis č. 289/2013 Sb.
Vyhláška ze dne 12. září 2013, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
  236/2017   
Předpis č. 236/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 25. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
 
 30/2012   
Předpis č. 30/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozova­tele přepravní soustavy
 344/2012   
Předpis č. 344/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
 
Novela:
  215/2015   
Předpis č. 215/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
 
 345/2012   
Předpis č. 345/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 
Novela:
  418/2017   
Předpis č. 418/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 1. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
 
 387/2012   
Předpis č. 387/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 13. listopadu 2012 o státní autor­iza­ci na výstavbu výrobny elektřiny
 452/2012   
Předpis č. 452/2012 Sb.
Vyhláška ze dne 7. prosince 2012 o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autor­iza­ce na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
 194/2015   
Předpis č. 194/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektro­ener­ge­tice a tep­lá­renství
 195/2015   
Předpis č. 195/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
 196/2015   
Předpis č. 196/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 3. srpna 2015 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektro­ener­ge­tice a plynárenství
 262/2015   
Předpis č. 262/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví
 
Novela:
  50/2017   
Předpis č. 50/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 21. února 2017, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
 
 349/2015   
Předpis č. 349/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 8. prosince 2015 o Pravidlech trhu s plynem
 
Novela:
  416/2016   
Předpis č. 416/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 13. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
  326/2018   
Předpis č. 326/2018 Sb.
Vyhláška ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
 
 392/2015   
Předpis č. 392/2015 Sb.
Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015 o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
 402/2015   
Předpis č. 402/2015 Sb.
Nařízení vlády ze dne 21. prosince 2015 o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
 405/2015   
Předpis č. 405/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
 408/2015   
Předpis č. 408/2015 Sb.
Vyhláška ze dne 23. prosince 2015 o Pravidlech trhu s elektřinou
 
Novela:
  127/2017   
Předpis č. 127/2017 Sb.
Vyhláška ze dne 12. dubna 2017, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
  302/2020   
Předpis č. 302/2020 Sb.
Vyhláška ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
 
 8/2016   
Předpis č. 8/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 11. ledna 2016 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v ener­ge­tických odvětvích
 16/2016   
Předpis č. 16/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 13. ledna 2016 o podmínkách připojení k elektr­iza­ční soustavě
 70/2016   
Předpis č. 70/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v ener­ge­tických odvětvích
 404/2016   
Předpis č. 404/2016 Sb.
Vyhláška ze dne 6. prosince 2016 o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v ener­ge­tických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e