Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> KeepWarm

KeepWarm - zlepšení výkonnosti systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě

Cílem projektu je inicializovat a urychlit rentabilní investice do zefektivnění systémů dálkového vytápění a dosáhnout zvýšení jejich energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů podporou přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům.
Projekt KeepWarm konkrétně zaměřuje své úsilí na zefektivnění a rekonstrukce rozvodů tepla, především výměnu parních potrubí za horkovodní, dále využití odpadního tepla, primárně tepla z průmyslu, v oblasti výroby tepla půjde o využití místních obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a solární termální energie a energetické využití odpadu, v neposlední řadě budou modifikovány i systémy kontroly (ICT) v rámci řízení distribuce tepla.
Projekt KeepWarm vychází z 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, oblasti „Bezpečná, čistá a účinná energie“. Projekt je v souladu s rozhodnutím Evropské komise o předložení evropské strategie pro vytápění a chlazení, která předpokládá snížení poptávky po energiích, zvýšení energetické účinnosti stávajících systémů a přechod na obnovitelné zdroje a jiné místní udržitelné zdroje při výrobě tepla a chladu. KeepWarm přispěje k dosažení 40 % snížení domácích emisí skleníkových plynů do roku 2030, jak navrhuje balíček Energetické unie, který byl přijat jako součást Pařížského protokolu.
Projekt sdružuje jedenáct projektových partnerů z celé řady relevantních odvětví (energetické agentury, národní teplárenské asociace, zemědělské komory, výzkumné ústavy, poradenské společnosti se zaměřením na energetickou účinnost a nevládní organizace) v celé střední a východní Evropě.
Teplárenské sdružení České republiky, jakožto člen projektového konsorcia, spolupracuje na 23 pilotních programech v sedmi cílových zemích - konkrétně Rakousku, Chorvatsku, České republice, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.
Na projektu za Českou republiku spolupracují Teplárny Brno, a.s., Teplárna Písek, a.s. a Teplárna České Budějovice, a.s.. Teplárny budou sdílet své poznatky a zkušenosti s ostatními zahraničními účastníky v rámci pilotních a twinningových programů, budou analyzovat své postupy a řešení, identifikovat opatření a procesy pro zlepšení, formulovat konkrétní doporučení v technické, obchodní, finanční i sociální rovině a implementovat navržená zlepšení.
Projekt KeepWarm odstartoval v dubnu 2018 a potrvá 30 měsíců.
Další informace o projektu na www.keepwarmeurope.eu
Kontakt: Jolana Bugáňová (buganova@tscr.cz)
Tento projekt získal finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 784966.
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e