Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Stanovy Sdružení >> Volební řád valné hromady

Volební řád Teplárenského sdružení České republiky

§ 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento volební řád upravuje přípravu a zásady voleb výkonné rady a revizní skupiny na valné hromadě Teplárenského sdružení České republiky (dále jen "Sdružení").

§ 2

KONÁNÍ VOLEB

 1. Volby se konají zpravidla v případě ukončení funkčního období výkonné rady nebo revizní skupiny (každé tři roky) nebo v případě, kdy některý z těchto orgánů není schopen plnit svoji funkci eventuálně rozhodne-li o tom valná hromada.

 2. Volby členů výkonné rady a revizní skupiny probíhají ze všech skupin členů bez rozlišení skupin členů.

 3. Počet členů jednotlivých orgánů je dán stanovami Sdružení.

§ 3

KANDIDÁTI

 1. Návrh kandidátky nové výkonné rady a revizní skupiny připraví stávající výkonná rada.

 2. Na kandidátku budou v abecedním pořadí zapsáni všichni navržení kandidáti. Na jednání valné hromady budou na kandidátku doplněni kandidáti navržení z pléna před zahájením hlasování a to v pořadí jednotlivých návrhů.

 3. Návrh kandidátů pro volby nové výkonné rady a revizní skupiny předkládá valné hromadě zvolená volební komise.

§ 4

HLASOVÁNÍ

Hlasování při volbě výkonné rady a revizní skupiny probíhá ze všech skupin členů najednou. Na kandidátce jsou uvedeni navržení kandidáti včetně místa pro doplnění návrhů z pléna. S  počtem volených členů výkonné rady a revizní skupiny seznámí valnou hromadu volební komise před zahájením každého kola hlasování.

§ 5

VLASTNÍ VOLBY

 1. Při vlastní volbě hlasující zástupce člena Sdružení přeškrtne na kandidátce ty kandidáty, s nimiž nesouhlasí tak, aby počet zbývajících kandidátu nebyl vyšší než počet volených zástupců v daném kole voleb. Je-li zbylý počet kandidátů vyšší než počet volených zástupců je volební lístek považován za neplatný.

 2. Pro zvolení kandidáta v prvním kole voleb je nutná nadpoloviční většina z celkového počtu odevzdaných hlasů.

 3. Nebyl-li požadovaný počet zástupců do výkonné rady nebo revizní skupiny zvolen v prvním kole, proběhne druhé kolo. Pro druhé kolo mohou být kandidáti do voleb doplněni.

 4. Ve druhém kole voleb je zvolen potřebný počet členů orgánu dle pořadí kandidátů dosaženém v tomto kole voleb.

§ 6

VÝSLEDKY VOLEB

S výsledkem voleb jsou přítomní zástupci členů seznámeni volební komisí v průběhu jednání a tyto jsou nedílnou součástí usnesení z jednání valné hromady.

§ 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny nebo doplňky tohoto volebního řádu podléhají schválení valné hromady Sdružení.

 2. Tento volební řád schválila valná hromada Sdružení dne 27. dubna 2010.

 

V Plzni dne 27. dubna 2010

Ing. Jiří Pěnka, v.r. Ing. Alexej Nováček, v.r.
předseda návrhové komise předseda výkonné rady Sdružení
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e