Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Stanovy Sdružení >> Jednací řád valné hromady

Jednací řád valné hromady Teplárenského sdružení České republiky

§ 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento jednací řád upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání a jednání valné hromady Teplárenského sdružení České republiky (dále jen "Sdružení"), včetně způsobu přijímání usnesení.

§ 2

PRAVOMOC VALNÉ HROMADY

 1. Pravomoc valné hromady je stanovena v § 9 stanov Sdružení.

 2. V souladu se svou pravomocí může valná hromada ukládat úkoly výkonné radě Sdružení.

§ 3

PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY

 1. přípravu jednání valné hromady zajišťuje výkonná rada Sdružení s využitím činností pracovníků výkonného pracovište Sdružení.

 2. V rámci přípravy jednání valné hromady výkonná rada Sdružení stanoví zejména:

  • dobu a místo jednání,
  • odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,
  • organizační a technické zabezpečení jednání.

 3. Valná hromada jedná o jednotlivých otázkách, rozhoduje zpravidla na podkladě písemných materiálů, které jsou účastníkům valné hromady zasílány výkonným pracovištěm nejpozději 2 týdny před jednáním valné hromady. Ve výjimečných případech u jednoduchých záležitostí lze tuto lhůtu zkrátit, příp. může být podkladový materiál předložen až před jednáním valné hromady.

 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily účastníkům valné hromady komplexně posoudit projednávanou problematiku.

 5. Pořad jednání valné hromady stanoví výkonná rada Sdružení.

§ 4

SVOLÁVÁNÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 1. Valná hromada se schází nejméně 1 x ročně. V  souladu se stanovami ji svolává výkonná rada Sdružení a řídí ji předseda výkonné rady nebo další člen výkonné rady.

 2. Požádají-li členové, mající alespoň jednu třetinu hlasů z celkového počtu hlasu, či vyžadují-li to zájmy Sdružení, je výkonná rada Sdružení povinna svolat mimořádnou valnou hromadu do 20 dnů od doručení této žádosti výkonné radě Sdružení.

 3. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami s uvedením místa, doby a pořadu jednání. Písemné pozvání se doručí každému účastníku valné hromady nejpozději 4 týdny před jednáním.

 4. Na jednání valné hromady mohou být vedle členů Sdružení, výkonné rady Sdružení a zástupců výkonného pracoviště, pozvány i další osoby.

§ 5

ÚČAST ČLENŮ SDRUŽENÍ NA JEDNÁNÍ

 1. Valná hromada je schopna jednat a právoplatně se usnášet, jsou-li přítomni členové, mající většinu hlasů z celkového počtu hlasů. V  případě, že na valné hromadě mají být schvalovány stanovy nebo jejich změny, či se má rozhodnout o zániku Sdružení a o majetkoprávním vyrovnání s tím spojeným, je valná hromada schopna jednat a právoplatně se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny všech hlasů.

 2. Před zahájením jednání stvrzují členové Sdružení svoji účast vlastnoručním podpisem do listiny účastníků.

 3. Nesešel-li se dostatečný počet členu Sdružení, nebo klesl-li jejich počet na zasedání pod tuto hranici, svolá výkonná rada Sdružení do 20 dnů nové jednání k projednání téhož, příp. zbývajícího pořadu.

 4. Valné hromady se mohou zúčastnit maximálně dva pracovníci každého člena Sdružení, hlasovací právo má však pouze jeden zástupce člena Sdružení, a to jako statutární orgán, či jiný jeho pracovník, který musí být k zastupování na této schůzi písemně pověřen.

§ 6

ZAHÁJENÍ

 1. Jakmile nastala doba uvedená v pozvánce k zahájení jednání valné hromady a jsou-li přítomni členové zastupující více než polovinu všech hlasů, zahájí předseda nebo jiný pověřený člen výkonné rady Sdružení vlastní jednání.

 2. V případě, že uplynulo 40 minut od doby, kdy mělo být jednání valné hromady zahájeno a tato není usnášení schopná, oznámí předseda výkonné rady Sdružení nebo předsedající jednání přítomným členum, že se jednání nekoná.

 3. V zahajovací části jednání valné hromady předseda výkonné rady Sdružení nebo předsedající jednání oznámí, že jednání bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost požadované většiny hlasů členů Sdružení, jmenuje zapisovatele (-ku) jednání (pracovníka výkonného pracoviště), určí sčitatele hlasů, provede volbu návrhové komise pro toto zasedání a nechá schválit program jednání. Další jednání probíhá podle schváleného programu.

  V  případě, kdy v průběhu valné hromady budou probíhat volby provede předseda výkonné rady nebo předsedající jednání také volbu volební komise.

§ 7

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

 1. Jednotlivé hlavní body pořadu uvede zpravidla stručným úvodním slovem pověřený zástupce výkonné rady Sdružení nebo výkonného pracoviště. Úvodní slovo nemusí být předneseno v případě, že příslušné písemné podklady byly členům valné hromady doručeny spolu s pozváním.

 2. Do rozpravy se účastníci valné hromady hlásí po jejím zahájení zpravidla zvednutím ruky a svým jménem. Je možné přihlásit se i písemně předem u předsedajícího jednání. Ke slovu je možno se přihlásit, pokud nebyla rozprava ukončena.

 3. Návrh na ukončení rozpravy může podat každý přítomný člen Sdružení kdykoli, nesmí však být přerušován ten, kdo mluví. O návrhu se usnáší valná hromada ihned, bez rozpravy.

 4. Valná hromada se může na návrh předsedajícího či kteréhokoli člena Sdružení bez rozpravy usnést na omezujících opatřeních:

  • že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,
  • že doba vystoupení v rozpravě se omezuje, minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10 minut, tento návrh může být podán již při zahájení jednání.

 5. předsedající může jednání se souhlasem valné hromady přerušit a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož dne nebo na některý z následujících dnů.

 6. O průběhu jednání je pořizován písemný záznam, který provádí jmenovaný zapisovatel. Zápis z jednání podepisují předsedající tohoto jednání a zapisovatel.

§ 8

VOLBY A HLASOVÁNÍ

 1. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členu, v případech stanovených v § 9 odst. 6. písm. f) a i) stanov dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí určení sčitatelé z řad členů Sdružení a pracovníků výkonného pracoviště.

 2. Hlasovací práva členů Sdružení jsou stanovena v souladu se schválenými stanovami. Hlasy jednoho člena Sdružení jsou nedělitelné. Hlasy členů Sdružení tvořících koncern ve smyslu § 66a ObchZ jsou nedělitelné; v případě, kdy tito členové nehlasují jednotně, se jejich hlasy nepočítají a tito členové se považují za nepřítomné.

 3. Byly-li k předloženému návrhu uplatněny návrhy pozměňovací (protinávrhy), dá přesedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o původním znění. Schválením jednoho z návrhů (protinávrhů) se ostatní návrhy (protinávrhy) považují za nepřijaté.

 4. V případě volby výkonné rady a revizní skupiny se tyto řídí schváleným volebním řádem.


§ 9

DOTAZY ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY

 1. Účastníci valné hromady mohou vznést na výkonnou radu Sdružení a pracovníky výkonného pracoviště dotazy týkající se projednávané problematiky.

 2. Na dotazy odpovídá dotázaný na téže valné hromadě a není-li to možné, zodpoví je nejpozději do 30 dnů písemně členu Sdružení, který dotaz přednesl.

 3. Dotazy a příp. odpovědi na ně se zapisují do zápisu o jednání valné hromady. Evidenci dotazů, na které nebylo odpovězeno v průběhu jednání, vede určený pracovník výkonného pracoviště.


§10

USNESENÍ VALNÉ HROMADY

 1. Návrh usnesení valné hromady předkládá návrhová komise zvolená v úvodu jednání. Pro jeho schvalování platí pravidla pro hlasování (viz § 8 tohoto jednacího řádu).

 2. Usnesení valné hromady podepisují předsedající (řídící) tohoto jednání a předseda návrhové komise.

 3. Plnění usnesení valné hromady zabezpečuje předseda výkonné rady Sdružení.

 4. Odporuje-li usnesení valné hromady zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, předseda výkonné rady Sdružení pozastaví výkon rozhodnutí tohoto usnesení a o dalším postupu rozhodne výkonná rada Sdružení. Výkonná rada nemůže změnit usnesení valné hromady Sdružení.

§ 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny nebo doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení valné hromady Sdružení.

 2. Tento jednací rád schválila valná hromada Sdružení dne 27. dubna 2010.

 

V Plzni dne 27. dubna 2010

 

Ing. Jiří Pěnka, v.r. Ing. Alexej Nováček, v.r.
předseda návrhové komise předseda výkonné rady Sdružení
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e