Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Stanovy Sdružení >> Stanovy

Stanovy Teplárenského sdružení České republiky

z listopadu 2010 ve znění změny stanov z dubna 2019

§ 1

POSTAVENÍ, NÁZEV A SÍDLO

 1. Název sdružení zní: "Teplárenské sdružení České republiky", (dále jen "Sdružení"), používaná zkratka "TS ČR".
 2. V zahraničním styku je používán název v anglickém jazyce "Association for District Heating of the Czech Republic", používaná zkratka "ADH CR".
 3. Sídlo Sdružení: Praha.
 4. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Sdružení je právnickou osobou.

§ 2

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 1. Předmětem činnosti Sdružení je:
  1. přispívat k dobrému jménu českého teplárenství, Sdružení i jeho členů,
  2. zastupovat, prosazovat a obhajovat společné zájmy členů v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla a provozování soustav zásobování tepelnou energií v dialogu s Parlamentem a Vládou České republiky, Energetickým regulačním úřadem, regionálními samosprávami, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi a orgány,
  3. koordinovat zájmy a postup členů s cílem vytváření a prezentace jednotných stanovisek a organizovat a administrativně zabezpečovat činnost odborných pracovních skupin,
  4. zastupovat a prosazovat zájmy svých členů v mezinárodních organizacích,
  5. spolupracovat s obdobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí,
  6. shromažďovat, analyzovat a uchovávat odborné poznatky, statistická data a další podklady pro obhajobu a propagaci role soustav zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla jako čistých technologií přispívajících k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji a jejich podpoře v zahraničí,
  7. organizovat a pořádat školící kursy, semináře, konference a exkurze za účelem výměny zkušeností a vydávat odborné materiály týkající se kombinované výroby elektřiny a tepla, zásobování teplem a chladem a související legislativy,
  8. vytvářet pozitivní obraz teplárenství, informovat širokou veřejnost i orgány státní správy a samosprávy o přednostech využívání kombinované výroby elektřiny a tepla a chladu ze soustav zásobování tepelnou energií a propagovat jejich další rozvoj v České republice,
  9. seznamovat členy s připravovanými změnami legislativy a strategických dokumentů na úrovni České republiky i Evropské unie týkajících se soustav zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla a poskytovat jim výstupy ze zpracovaných podkladů,
  10. podnikatelská a obchodní činnost související se zabezpečením předmětu činnosti,
  11. sdružování prostředků a činností členů Sdružení za účelem naplňování předmětu činnosti Sdružení,
  12. zajištění dalších činností dle rozhodnutí valné hromady Sdružení.

§ 3

MAJETKOVÉ POMĚRY

 1. Příjmy Sdružení tvoří zejména členské příspěvky, příjmy za služby členům Sdružení dle § 7 stanov a příjmy z činností dle § 2 odst.1 stanov.

 2. Při hospodaření se Sdružení řídí schváleným rozpočtem.

 3. Členové Sdružení nemohou požadovat z rozpočtu Sdružení úhradu nákladů spojených s prací svých zástupců v orgánech Sdružení, v pracovních skupinách a s účastí na valné hromadě.

 4. O způsobu vyrovnání (překročení) schváleného rozpočtu, pokud byl překročen, nebo o použití zůstatku při nedočerpání rozpočtu, jakož i o užití vytvořeného zisku, rozhoduje valná hromada v rámci schvalování hospodaření za uplynulý rok a schvalování rozpočtu na běžný rok.

 5. Při hospodářské činnosti se Sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy.

§ 4

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členem Sdružení se mohou stát právnické osoby z České republiky i zahraničí, jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli Sdružení.

 2. Písemná žádost o členství ve Sdružení, musí být podepsaná statutárním orgánem, musí obsahovat prohlášení, že člen bude dodržovat stanovy a přijímat servis a odborné služby poskytované Sdružením (mimo člena ze skupiny škola a zahraniční člen - § 5 odst. 3 písm. d), e)) v rozsahu schváleném valnou hromadou Sdružení a platit za ně.

 3. O členství ve Sdružení rozhoduje výkonná rada. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v rozhodnutí výkonné rady o přijetí právnické osoby za člena Sdružení.

 4. Členství ve Sdružení zaniká:
  1. vystoupením člena ze Sdružení písemným oznámením Sdružení o vystoupení, zaslaným na adresu sídla Sdružení k rukám předsedy výkonné rady, které musí být podáno nejméně 3 kalendářní měsíce před datem požadovaného zániku členství ve Sdružení,
  2. zánikem člena Sdružení, pokud jeho práva a závazky nepřejdou na jeho právního nástupce. Setrvání právního nástupce ve Sdružení však musí potvrdit výkonná rada.
  3. vyloučením člena ze Sdružení z důvodu hrubého porušení stanov, poškození zájmů Sdružení nebo neplnění platebních povinností.
 5. O vyloučení člena a vypořádání jeho nároků vůči Sdružení, které vzniknou v důsledku zániku členství či vyloučení, rozhoduje výkonná rada.

§ 5

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Všichni členové Sdružení jsou oprávněni:
  1. podávat výkonné radě návrhy a podněty týkající se činnosti Sdružení a zapojit se do činnosti Sdružení v rámci pracovních skupin,
  2. využívat servis a odborné služby Sdružení,
  3. účastnit se všech akcí pořádaných Sdružením,
  4. účastnit se hlasování na valné hromadě, volit a být voleni do výkonné rady, volit a navrhovat členy revizní skupiny Sdružení a předkládat prostřednictvím výkonné rady návrhy na změny a doplnění stanov.
 2. Hlasy jednoho člena jsou nedělitelné. Výše počtu hlasů a základu pro výpočet členského příspěvku a úhrady za servis a odborné služby se stanoví v závislosti na tom, zda člen Sdružení vyvíjí činnost v oblasti výroby tepla nebo distribuce tepla, či se jedná o člena, který má jiný vztah k činnosti Sdružení.

 3. Pro účely těchto stanov se rozumí:
  1. výrobcem tepla - organizace, která teplo vyrábí a jeho dodávku realizuje buď na prahu zdroje nebo tepelnými sítěmi na sjednané předávací místo dle smlouvy.
  2. distributorem tepla - organizace, která teplo nakupuje buď na prahu zdroje nebo ve sjednaném místě v tepelné síti dle smlouvy a dodává třetím stranám.
  3. ostatním - organizace, která se zabývá výrobou, dodávkou nebo montáží technologií, vykonává projektové práce či jinou činnost v soustavách zásobování tepelnou energií.
  4. školou - vysoká či střední škola působící v oblasti mající vztah k činnosti Sdružení.
  5. zahraničním členem, člen, který má sídlo mimo území České republiky.
 4. Počet hlasů respektive výše členského příspěvku se určuje takto:
  1. členu - výrobci tepla náleží jeden hlas za každých 50.000 GJ tepla prodaného třetím stranám v minulém kalendářním roce, nejméně však jeden hlas.
  2. členu - distributorovi tepla náleží jeden hlas za každých 100.000 GJ tepla prodaného třetím stranám v minulém kalendářním roce, nejméně však jeden hlas.
  3. členu - ostatní náleží jeden hlas.
  4. členu - škola náleží jeden hlas.
  5. u člena - zahraniční člen určí výši členského příspěvku výkonná rada podle § 6 odst 3. Každý člen -  zahraniční člen má jeden hlas.
  6. v případě, kdy výrobce tepla (§ 5 odst. 3 písm. a) je zároveň distributorem nakoupeného tepla z cizích zdrojů (viz § 5 odst. 3 písm. b), je zařazen do skupiny, kde získává více hlasů.
  7. v případě, že člen je přímo či nepřímo ovládající osobou ve společnos­tech vyrábějících nebo distribuujících teplo (ve smyslu § 5 odst. 3 písm a) a b)), které nejsou členem Sdružení, započítá se mu dodávka, respektive distribuce tepla těchto dceřiných společností pro účely výpočtu hlasovacích práv a příspěvků a je zařazen do skupiny členů „výrobce tepla“ nebo „distributor tepla“, podle toho, kde získává více hlasů. O zařazení člena do příslušné skupiny rozhoduje výkonná rada.
  8. Výši členského příspěvku a počet hlasů určuje výkonná rada na základě údajů poskytnutých členy Sdružení. V případě, že člen správné údaje neposkytl, stanoví výkonná rada výši příspěvků a počet hlasů na základě údajů z jiných důvěryhodných zdrojů anebo podle údajů z posledního roku, kdy člen údaje poskytl. Výpočet bude proveden se zaokrouhlením množství prodaného tepla na celé padesátitisíce GJ u člena – výrobce tepla a na celé statisíce GJ u člena – distributora tepla. O případných nejasnostech stanovení počtu hlasů, výše členského příspěvku nebo zařazení do skupiny členů výkonná rada s konečnou platností rozhodne nebo předloží rozhodnutí valné hromadě.
 5. Každý člen Sdružení je povinen:
  1. dodržovat ustanovení těchto stanov,
  2. podílet se aktivně na plnění předmětu činnosti Sdružení,
  3. uzavřít smlouvu na servis a odborné služby (mimo členy dle § 5 odst 3 písm. d) a e)),
  4. platit řádně a v termínu splatnosti členské příspěvky a úhrady za servis a odborné služby,
  5. nepředávat bez souhlasu výkonné rady třetím osobám poznatky a informace získané od Sdružení,
  6. předložit výkonné radě údaj o objemu prodaného tepla v uplynulém kalendářním roce pro účely výpočtu členského příspěvku a počtu hlasů do konce měsíce března roku následujícího. Opakované porušení uvedené povinnosti se považuje za hrubé porušení stanov.
  7. informovat výkonnou radu o všech změnách na své straně, které mají vliv na změnu jeho počtu hlasů nebo na stanovení výše jeho členských příspěvků,
  8. zdržet se jednání, které by poškodilo zájmy Sdružení či jeho dobré jméno.


 6. Členové Sdružení neručí za závazky Sdružení vůči třetím stranám.

 7. V případě, že člen neuhradí členský příspěvek či úhradu za servis a služby včas, pozastavují se mu do doby úhrady veškeré služby, včetně práva na spolu­roz­ho­do­vá­ní o činnosti Sdružení a práva být zastoupen v orgánech či pracovních skupinách.


§ 6

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 1. Výše členského příspěvku za kalendářní rok se vypočte poměrně podle počtu hlasů členů Sdružení (mimo škol a zahraničních členů) z celkové výše členských příspěvků, která činí 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých).

 2. Členský příspěvek za kalendářní rok se platí do 31. května daného roku.

 3. Členské příspěvky zahraničních členů, stanovuje výkonná rada individuálně. Členský příspěvek členů - škol činí 0,- Kč ročně.

 4. Právnická osoba, která byla přijata za člena Sdružení před 1. červnem, platí členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém byla přijata za člena, ve výši stanovené obdobně podle odstavce 1, s tím, že se v tomto případě limit 1.000.000,- Kč podle odstavce 1 neuplatní. Pokud byla právnická osoba přijata za člena Sdružení po 31. květnu, platí členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém byla přijata za člena, ve výši 50 % příspěvku určeného podle věty prvé. Výše příspěvků dosavadních členů určená pro daný kalendářní rok podle odstavce 1 není přijetím nového člena v průběhu tohoto kalendářního roku dotčena. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení odstavce 3.

§ 7

SLUŽBY ČLENŮM POSKYTOVANÉ SDRUŽENÍM

 1. Sdružení poskytuje svým členům servis a odborné služby dle plánu činnosti schváleného valnou hromadou.

 2. Servis a odborné služby poskytuje Sdružení svému členovi na základě smlouvy.

 3. Výše úhrady za servis a odborné služby se (s výhradou případů podle odstavce 4 tohoto § 7) pro daný kalendářní rok stanoví vynásobením počtu hlasů člena indexem schváleným valnou hromadou.
 4. Nedosáhne-li součet výše členského příspěvku a výše úhrady za servis a odborné služby vypočtené indexem podle odstavce (3) tohoto § 7 výše 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) za rok, činí výše úhrady za servis a odborné služby rozdíl mezi výší členského příspěvku a částkou 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých).
 5. Členové uvedení v § 5 odst. 3 písm. d) a e) nejsou povinni uzavřít smlouvu o poskytování servisu a odborných služeb a tento servis a služby přijímat a platit za ně.

 

§ 8

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány Sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. výkonná rada,
 3. revizní skupina

§ 9

VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

 2. Řádná valná hromada se koná jednou ročně a svolává ji výkonná rada. Vyžadují-li to zájmy Sdružení nebo požádají-li o to členové představující nejméně jednu třetinu všech hlasů, svolá výkonná rada mimořádnou valnou hromadu.

 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada písemnými pozvánkami, a to nejméně čtyři týdny před datem konání valné hromady. Současně s pozvánkou musí být členům zaslán program jednání a nejpozději dva týdny před jednáním materiály, které mají být projednávány.

 4. Valné hromady se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci každého člena Sdružení. Hlasovací právo má však pouze jeden zástupce člena Sdružení, který musí být jeho statutárním orgánem nebo osobou, která je k zastoupení člena na valné hromadě písemně zmocněna statutárním orgánem člena.

 5. Jednání valné hromady řídí předseda výkonné rady, místopředseda nebo jiný jím pověřený člen výkonné rady.

 6. Do působnosti valné hromady náleží:

  1. schvalovat vlastní jednací a volební řád,
  2. schvalovat zprávy o činnosti Sdružení,
  3. schvalovat činnost výkonné rady a výkonného pracoviště,
  4. schvalovat plán činnosti Sdružení, rozpočet pro běžný rok, index pro stanovení výše úhrady za servis a odborné služby, výroční zprávu a rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření Sdružení,
  5. schvalovat použití hospodářského výsledku,
  6. schvalovat stanovy a jejich změny,
  7. volit a odvolávat členy výkonné rady a revizní skupiny,
  8. ukládat úkoly výkonné radě,
  9. rozhodovat o zániku Sdružení a o majetko­právním vyrovnání s tím spojeným,
  10. rozhodovat i o dalších otázkách, vyplývajících z těchto stanov a otázkách, které si vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami jiným orgánům,
  11. rozhodovat o majetkových podílech v jiných společnostech,
  12. stanovovat začátek funkčního období nové výkonné rady a revizní skupiny.

 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou hlasů na jednání řádně zastoupených členů Sdružení. Výjimku tvoří působnosti uvedené v předchozím odstavci písm. f) a i), u nichž se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů všech členů Sdružení.

 8. Valná hromada je usnášení schopná, zúčastní-li se jí členové zastupující více než polovinu všech hlasů. Nesejde-li se takový počet členů nebo klesne-li jejich počet na zasedaní pod tuto hranici, svolá výkonná rada do dvaceti dnů nové jednání k projednání téhož, případně jen zbývajícího pořadu.

 9. Jsou-li na pořadu jednání záležitosti uvedené v odst. (6), písm. f) a i) tohoto ustanovení, je nutná přítomnost členů zastupujících nejméně dvě třetiny všech hlasů. Pokud toto množství hlasů není přítomno při prvním svolání valné hromady, je nutné svolat valnou hromadu znovu. Po druhém svolání je valná hromada usnášení schopná vždy a rozhoduje již prostou většinou z celkového počtu přítomných hlasů.
 10. Návrh změny a doplnění stanov musí být členem Sdružení předložen výkonné radě alespoň 6 týdnů před termínem konání řádné valné hromady. Výkonná rada zašle členům Sdružení text navrhovaných změn a doplnění stanov nejméně dva týdny před jednáním valné hromady.

§ 10

VÝKONNÁ RADA

 1. Výkonná rada je statutárním orgánem Sdružení a jeho nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami. Má deset členů z řad členů Sdružení, které volí valná hromada. Členem výkonné rady je člen Sdružení - právnická osoba, kterou ve výkonné radě zastupuje pověřený zástupce, jenž je vždy fyzickou osobou. Funkční období výkonné rady trvá tři roky. Začátek funkčního období nové výkonné rady stanovuje valná hromada.

 2. Výkonná rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda výkonné rady zastupuje Sdružení ve všech záležitostech navenek a jedná jejím jménem ve vztahu ke třetím osobám. Předseda výkonné rady a spolu s ním pověřený zástupce předsedy se zapisuje do spolkového rejstříku jako představitel statutárního orgánu Sdružení.

 3. Členství ve výkonné radě zaniká rovněž odstoupením člena výkonné rady nebo ukončením členství ve Sdružení.

 4. Zanikne-li členství ve výkonné radě v době mezi konáním valných hromad, musí výkonná rada rozhodnout o kooptaci nového člena výkonné rady. V průběhu mezi konáním valných hromad mohou být kooptováni maximálně čtyři členové výkonné rady. Kooptace člena výkonné rady musí být schválena na nejbližší valné hromadě, jinak pozbývá platnosti ke dni konání valné hromady. Pokud valná hromada kooptaci člena výkonné rady schválí, jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím výkonné rady.

 5. Pověřený zástupce člena, který se účastní zasedání výkonné rady, může být každoročně odměněn finanční částkou ve výši, kterou schválí valná hromada při schvalování výsledků hospodaření.

 6. Zasedání výkonné rady se konají nejméně jednou za čtvrtletí a svolává je předseda výkonné rady. Zasedání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen výkonné rady.

 7. Do působnosti výkonné rady náleží:

  1. řídit činnost Sdružení a zajišťovat plnění usnesení valné hromady,
  2. zpracovávat návrh jednacího řádu valné hromady, svolávat, připravovat a řídit valnou hromadu,
  3. schvalovat jednací řád výkonné rady,
  4. stanovovat v souladu se stanovami výši členského příspěvku a počet hlasů členů,
  5. navrhovat index pro stanovení výše úhrady za servis a odborné služby,
  6. rozhodovat o žádostech o členství ve Sdružení a o vyloučení člena,
  7. předkládat valné hromadě zprávu o činnosti, výroční zprávu a návrh na vypořádání výsledku hospodaření Sdružení za uplynulý rok a návrh plánu činnosti a rozpočet Sdružení na rok následující,
  8. předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov,
  9. jmenovat a odvolávat ředitele výkonného pracoviště a určovat výši jeho mzdy, zadávat mu úkoly a kontrolovat jejich plnění,
  10. rozhodovat o organizaci výkonného pracoviště a počtu jeho pracovníků,
  11. schvalovat ustavení stálých pracovních skupin,
  12. rozhodovat o dalších záležitostech nebo plnit další činnosti, stanovené těmito stanovami nebo valnou hromadou.

 8. Výkonná rada rozhoduje na základě hlasování jednoduchou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku hlasování předsedající. Výkonná rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se zasedání nejméně šest členů výkonné rady.

 9. Ze zasedání výkonné rady je pořizován zápis, který musí být kromě zapisovatele podepsán také předsedajícím zasedání, ředitelem výkonného pracoviště a dvěma ověřovateli určenými pro každé jednání výkonné rady.

 10. Rozhodnutí výkonné rady může být z časových důvodů provedeno per rollam. V takovém případě doručí člen výkonné rady ostatním členům návrh rozhodnutí se lhůtou k vyjádření. Takové rozhodnutí je přijato, pokud alespoň šest členů výkonné rady doručí ve lhůtě předsedovi výkonné rady svůj souhlas s návrhem. Návrh i vyjádření se překládají písemně, faxem, nebo e-mailem. Text rozhodnutí se zahrne do zápisu z příštího zasedání výkonné rady.

§ 11

PŘEDSEDA VÝKONNÉ RADY

 1. Předseda výkonné rady jedná jménem Sdružení, nestanoví-li výkonná rada jinak, přičemž vždy jedná v souladu s rozhodnutím výkonné rady.

 2. Předseda výkonné rady odpovídá za řádné hospodaření Sdružení a je oprávněn sjednávat za Sdružení obchodní a jiné závazky v souladu se schváleným rozpočtem.

 3. Předseda výkonné rady určí podpisovým řádem rozsah oprávnění členů výkonné rady a pracovníků výkonného pracoviště, kteří mohou podepisovat jménem Sdružení jednotlivé hospodářské operace.

 4. V době nepřítomnosti pověřeného nebo jmenovaného zástupce předsedy výkonné rady přesahující pět pracovních dnů (nemoc, dovolená, apod.) vykonává jeho pravomoci jím pověřený člen výkonné rady.

§ 12

REVIZNÍ SKUPINA

 1. Revizní skupina je orgánem Sdružení a je volena valnou hromadou. Je tříčlenná a její funkční období trvá tři roky. Začátek funkčního období stanovuje valná hromada. Členem revizní skupiny může být pouze fyzická osoba, která je v pracovním (nebo obdobném) poměru ke členu Sdružení, nemůže jím být osoba zastupující současně člena Sdružení ve výkonné radě.

 2. Zanikne-li členství v revizní skupině v období mezi konáním valných hromad, musí skupina rozhodnout o kooptaci nového člena skupiny. Kooptace člena skupiny musí být schválena na nejbližší valné hromadě, jinak pozbývá platnosti. Pokud valná hromada kooptaci člena revizní skupiny schválí, jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím revizní skupiny.

 3. Členství v revizní skupině zaniká odstoupením člena revizní skupiny, zánikem jeho pracovního (nebo obdobného) poměru k členu Sdružení bez náhrady nebo ukončením členství člena Sdružení, k němuž má pracovní (nebo obdobný) poměr ve Sdružení.

 4. Revizní skupina:
  1. volí ze svého středu předsedu, který organizuje jednání revizní skupiny nejméně dvakrát ročně,
  2. provádí kontrolu hospodaření a účelnost vynakládaných finančních prostředků Sdružení a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Sdružení na daný rok,
  3. spolupracuje s auditorem při hodnocení hospodaření za uplynulé období,
  4. předkládá valné hromadě stanovisko k výroční zprávě a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření Sdružení,
  5. je v průběhu roku seznamována s výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí.

 5. Člen revizní skupiny může být každoročně odměněn finanční částkou ve výši, kterou schválí valná hromada při schvalování výsledků hospodaření.

§ 13

VÝKONNÉ PRACOVIŠTĚ

 1. Výkonné pracoviště zajišťuje odborné, technické a administrativní činnosti Sdružení.

 2. Ředitel výkonného pracoviště je zaměstnancem Sdružení a je jmenován a odvoláván výkonnou radou. Ředitel výkonného pracoviště zodpovídá za plnění úkolů výkonného pracoviště a jedná jménem Sdružení v pracovně právních vztazích ve vztahu k ostatním zaměstnancům výkonného pracoviště, ukládá jim pracovní úkoly a organizuje, řídí a kontroluje jejich práci. Další oprávnění ředitele výkonného pracoviště jednat jménem Sdružení může stanovit předseda výkonné rady.

 3. Výkonné pracoviště zejména:

  1. organizačně a administrativně podporuje činnost výkonné rady, revizní skupiny a odborných pracovních skupin,
  2. vykonává činnost Sdružení podle plánu činnosti schváleného valnou hromadou,
  3. zajišťuje spolupráci s obdobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí,
  4. zajišťuje spolupráci s profesními mezinárodními organizacemi, jichž je Sdružení členem včetně organizace obsazení příslušných výborů a pracovních skupin,
  5. zajišťuje vnější prezentaci Sdružení, vydává tiskové zprávy, organizuje tiskové konference a připravuje informace pro média,
  6. shromažďuje, analyzuje a uchovává odborné poznatky statistická data a další podklady pro obhajobu a propagaci role soustav zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla jako čistých technologií přispívajících k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji a jejich podpoře v zahraničí,
  7. zpracovává informace o připravovaných změnách legislativy, organizuje semináře, konference a vzdělávací akce pro členy Sdružení,
  8. organizuje a provádí hospodářskou, podnikatelskou a obchodní činnost Sdružení,
  9. připravuje návrh plánu činnosti pro příští období, jakož i jiných dokumentů Sdružení,
  10. plní další úkoly stanovené těmito stanovami, valnou hromadou a usnesením výkonné rady.

§ 14

ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ A JEHO LIKVIDACE

 1. Při zrušení Sdružení podle ustanovení § 9 odst. (6) písm. i) provede výkonná rada jeho likvidaci a zajistí vypořádání majetku a zůstatku Sdružení v souladu s rozhodnutím valné hromady.

 2. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidátorem může být jen fyzická osoba.

 3. Při určování způsobu likvidace a postavení, práv a povinností likvidátora se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 70 až 75 Obchodního Zákoníku.

§ 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 11. října 2010 a nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2010.

 

V Hradci Králové dne  11. října 2010

 

  Ing. Alexej Nováček, v.r.
  pověřený zástupce předsedy výkonné rady Sdružení(Toto znění stanov má pouze informativní hodnotu)
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e