Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Kdo jsme


Teplárenské sdružení České republiky je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství.
Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií.
V současnosti členové Sdružení dodávají teplo do 66 měst a obcí České republiky.

Poslání

Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jako oblast podnikání uspokojuje základní potřeby občanů, mezi které patří zajištění tepelné pohody a teplé vody. Zásobuje tepelnou energií podnikatelskou i veřejnou sféru včetně škol, úřadů a nemocnic. Jeho existence je základní podmínkou širokého nasazení vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv a obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky a je rovněž významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie významným způsobem přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích.
Základním cílem Teplárenského sdružení České republiky (dále jen Sdružení) je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla a prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Organizace

Vnitřní život Sdružení se řídí stanovami. Orgány Sdružení jsou valná hromada, výkonná rada a revizní skupina. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada členů, která se koná 1x ročně. V období mezi valnými hromadami řídí chod Sdružení výkonná rada. Správnost výsledků hospodaření Sdružení za uplynulý hospodářský rok hodnotí revizní skupina. Činnosti Teplárenského sdružení České republiky jsou zabezpečovány z výkonného pracoviště v Praze.

Činnost

Činnost Teplárenského sdružení ČR vychází z Programového prohlášení a je zaměřena do pěti základních oblastí: Evropská agenda, Spolupráce se státními orgány ČR, Práce s veřejností, Odborná činnost a Servis pro členy. Jednotlivé oblasti jsou konkretizovány v Plánu činnosti na příslušný rok a plněny v rámci běžné činnosti výkonného pracoviště a činnosti pracovních skupin Sdružení. V současné době jsou ustaveny tyto pracovní skupiny:
 • pro energetickou legislativu
 • pro právní otázky
 • pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla a statistiku
 • pro ekologickou legislativu
 • pro vztahy s veřejností
 • pro regulaci cen tepelné energie
 • pro měření a rozvod tepla

Členská základna

 • Výrobci tepla - organizace, které teplo vyrábějí a jeho dodávku realizují buď na prahu zdroje nebo tepelnými sítěmi na sjednané předávací místo dle smlouvy
 • Distributoři tepla - organizace, které teplo nakupují buď na prahu zdroje nebo na sjednaném místě v tepelné síti dle smlouvy a dodávají ho třetím stranám
 • Ostatní - organizace, které se zabývají výrobou, dodávkou nebo montáží technologií, vykonávají projektové práce či jinou činnost v soustavách zásobování tepelnou energií
 • Školy - vysoké či střední školy se vztahem k činnosti Sdružení
 • Zahraniční členové - členové mající sídlo mimo území České republiky
Jak se stát členem 

Významná partnerství

Významná členství

Akce

Sdružení za účelem naplňování svého poslání pořádá akce, jak pro své členy , tak pro odbornou a širokou veřejnost. Jedná se především o následující aktivity:
 • odborné konference a semináře
 • tiskové konference
 • odborné exkurze
 • Dny teplárenství a energetiky  - konference a semináře s mezinárodní účastí spojené s odbornou výstavou

Média

  Teplárenské sdružení ČR za účelem informování a vzdělávání svých členů a z důvodů propagace svých záměrů vydává:
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e